Rozvojové a dot. programy

Od 1.9.2016 realizuje Centrum
celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Pardubického kraje individuální projekt z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Název projektu: Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000198

Výše podpory: 30 722 717,18 Kč

Projekt je zaměřen na nastavení
pozitivních podmínek pro vzdělávání všech žáků tak, aby při zabezpečení
adekvátních podpůrných opatření, nezbytných pro zajištění vzdělávacích potřeb
každého žáka, bylo možné vzdělávání uskutečňovat přednostně v hlavním
vzdělávacím proudu.

Současně je projekt zaměřen na
vybudování sítě škol ve 4 oblastech Pardubického kraje, ve kterých bude zaveden
systém reflektující požadavky na
společné vzdělávání a bude vytvořen tým vyškolených pracovníků, kteří budou
schopni poskytnout metodickou pomoc dalším školám v nejbližším spádovém regionu
i po ukončení realizace projektu.

Zároveň cílí na posílení motivace
pedagogických pracovníků k práci s touto cílovou skupinou a zvýšení porozumění
veřejnosti.

Projekt je realizován ve
spolupráci s Pardubickým krajem a 12 základními školami v Pardubickém kraji.
Pardubický kraj a ZŠ Pardubice - Npor. Eliáše 344 jsou partnery bez finančního
příspěvku, 11 základních škol je zapojeno jako spolupracující škola zejména s
ohledem na snížení administrativní zátěže pracovníků základních škol. Školy
zařazené do projektu a Pardubický kraj se na přípravě projektu aktivně podíleli,
na společné pracovní schůzce byl zmapován stav připravenosti jednotlivých
základních škol ke společnému vzdělávání a byly navrženy konkrétní aktivity,
které v konečném důsledku posunou týmy těchto škol směrem ke kvalitnímu
inkluzivnímu vzdělávání a zvýší kompetence pedagogů v oblasti práce s žáky s
potřebou podpůrných opatření.