03. 04. 2020

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Informace k přijímacímu řízení

Shrnujeme pro žáky 9. třídy a jejich zákonné zástupce změny, které ve svém dopise uvedl ministr školství Robert Plaga.

  • Přijímací řízení proběhnou nejdříve 14 dní po obnovení prezenční výuky na školách.
  • Přijímacího řízení se mohou účastnit pouze uchazeči, kteří v řádném termínu odevzdali přihlášku.
  • Přijímací řízení, které už proběhly, nejsou změnami nijak ovlivněny.
  • Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění (test Čj, M).
  • Každý uchazeč koná písemné testy pouze jedenkrát v 1. kole přijímacích zkoušek.
  • Náhradní termín pro žáky, kteří se z omluvitelných důvodů neúčastnily 1. kola, zůstává zachován. Termín stanoví ministerstvo.
  • 8 dní po ukončení přijímacích zkoušek by měly být školou zveřejněné výsledky.
  • Přijetí žáka “na odvolání” je pro letošní rok nahrazeno mechanismem, kdy ředitel sám může aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků.
  • Zápisový lístek je třeba uplatnit a odevzdat do 5 pracovních dní od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů.