25. 02. 2019

Projektový den - Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ve čtvrtek 31. ledna 2019 proběhla ve všech třídách naší školy první část projektového dne, který byl zaměřen na problematiku ochrany člověka za mimořádných událostí.

 

  1. ročník

Děti z první třídy se seznámily se základními informacemi o tom, jak se chovat, aby se chránily a předcházely úrazům. Dozvěděly se telefonní čísla tísňového volání. Zjistily, v jakých situacích je potřeba zavolat pomoc. Také si popovídaly o tom, jak se chovat doma i venku (neotvírat dveře cizím lidem, „vhodně“ využívat internet, volit správnou cestu do školy, rozpoznat nebezpečná místa v okolí domu a školy, být obezřetní v kontaktu s cizími lidmi apod.).

 

  1. ročník

Žáci z druhého ročníku se dozvěděli základní informace o poskytování první pomoci. Učili se, jak ošetřit drobná poranění a jak se chovat při běžných onemocněních. Také si zdůraznili, jak těmto nepříjemnostem předcházet.

 

  1. ročník

S pojmem mimořádná situace se seznámili žáci třetího ročníku. Naučili se mimořádnou událost rozpoznat a jak se během ní chovat. Řekli si také základní informace o požárech a o tom, jak jim předcházet. Byli upozorněni na nebezpečí zábavní pyrotechniky.

 

  1. ročník

Děti ze čtvrtého ročníku se seznámily s pojmy strach, stres, zbabělost, statečnost, evakuace … Ke každému pojmu si uvedly příklady ze života. Dále si ukázaly označování hlavních uzávěrů plynu, vody, elektřiny a získaly informace o jejich označování v budovách (např. ve škole). Naučily se bezpečně chovat v situacích, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Zjistily také, co dělat, když najdou nějaký neznámý předmět (chemická látka, munice, …).

 

  1. ročník

V pátém ročníku si žáci řekli vše o složkách integrovaného záchranného systému a o jejich vztahu k řešení mimořádných událostí. Také si vysvětlili, proč je nutné pečovat o své zdraví a proč je nutné v případě potřeby poskytnout první pomoc potřebným. Seznámili se s riziky letních a zimních sportů, byla jim zdůrazněna nutnost používání ochranných pomůcek (cyklistická či lyžařská helma, vhodné oblečení na daný sport apod.). Dále se dozvěděli o rizikách otrav různého druhu (léky, houby, jedovaté rostliny, zkažené potraviny, alkohol, …) a rizikách v souvislosti s provozem elektrických a plynových spotřebičů.

 

 

  1. ročník

Děti v šestém ročníku se seznámily s mimořádnými událostmi, které způsobují přírodní vlivy, dále s různými haváriemi a antropogenními událostmi. Také si řekly základní informace o varovném signálu a jeho funkcích, o evakuaci, evakuačním zavazadle, o nouzovém přežití a humanitární pomoci. Druhou část projektového dne věnovaly povodním a zátopovým oblastem.

 

  1. ročník

Žáci ze sedmého ročníku se seznámili s problematikou požárů (jejich rizika, příčiny vzniku, předcházení požárům, jak se chovat při požáru, manipulace s otevřeným ohněm v přírodě, nebezpečí zábavní pyrotechniky, nebezpečnost různých hořlavých látek, druhy a použití hasicích přístrojů apod.). Řekli si také něco k ochraně před úrazem elektrickým proudem.

 

  1. ročník

Osmáci se naučili rozlišovat pojmy krizové řízení mimořádné události, krizová situace, krizový stav, individuální ochrana, improvizovaná ochrana, havárie, antropogenní události, havárie s únikem nebezpečných látek a radiační havárie jaderných energetických zařízení. Dozvěděli základní charakteristiku těchto pojmů, případné členění a jak se v těchto situacích chovat.

 

  1. ročník

Deváťáci si uvedli příklady nejextrémnějších mimořádných událostí způsobených přírodními vlivy (bouře, vichřice, silné mrazy, sněhové kalamity, extrémní teplo, dlouhotrvající sucha, teplotní inverze, laviny, sesuvy půdy, …). Řekli si také, jak se chovat při vzniku těchto mimořádných událostí. Dále se zamysleli nad tím, jak přežít v přírodě, pokud by se dostali do situace, která by to vyžadovala. Zamysleli se nad tím, jak se orientovat v terénu, jak vybudovat improvizovaný přístřešek, čím se živit, jak získat pitnou vodu, jak se chránit před nebezpečnou zvěří, jak rozdělat oheň apod.